Általános Szerz?dési Feltételek (ÁSZF)

1. Az Általános szerz?dési feltételek célja

A Store Design Kft. ezen web-áruházi általános szerz?dési feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) azzal a céllal hozta létre és teszi közzé, hogy azzal részletesen szabályozza a saját web-áruházi szolgáltatásai és azok igénybevételével kapcsolatos általános szerz?dési elemeket, feltételeket, szabályozza továbbá a szerz?d? felek jogait és kötelezettségeit, valamint a szerz?déskötéssel kapcsolatos és azzal összefügg? egyéb, a hatályos jogszabályok által el?írt, lényeges körülményeket.

Az ÁSZF rögzítése, megismerhet?sége és megismerése a szerz?d? felek számára különös jelent?séggel bír, mivel azok a Store Design Kft. web-áruház szerz?déseinek közvetlenül (automatikusan) részeivé válnak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos hazai/ magyar jogszabályok és hatósági el?írások külön kikötés nélkül is irányadóak, különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései:

 • 1959. évi IV. törvény - Polgári törvénykönyv ( Ptk.) vonatkozó rendeletei
 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l
 • 1992.évi LXIII. sz.Törvény a személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról (Avtv)
 • 17/1999 (II.5.) sz. Kormányrendelet a távollév?k között kötött Szerz?désekr?l
 • 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemr?l
 • 151/2003.(IX.22.) sz. Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról
 • 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet -a fogyasztói szerz?dés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésér?l
 • 1978. évi IV törvény - Büntet? törvénykönyv (Btk) vonatkozó rendeletei

A jelen ÁSZF hatálya

 • személyi hatálya kiterjed a Store Design Kft. Web-áruház és a vele az ÁSZF szabályai szerint megrendel?nek min?sül? személy között létrejöv? valamennyi szerz?désre
 • tárgyi hatálya alá tartozik minden a Store Design Kft. Web- áruház weboldalán szerepeltetett áru és szolgáltatás
 • területi hatálya csak és kizárólag a Magyar Köztársaság területére terjed ki. A külföldi regisztráció és megrendelés - függetlenül attól, hogy annak technikai lehet?sége fennáll - érvénytelen és automatikusan törlésre kerül
 • id?beli hatálya a jelen ÁSZF-nek ill. esetleges módosításainak a Kft. honlapján való közzétételt?l mindaddig fennáll, ameddig a Store Design Kft. a webáruházi szolgáltatást fenntartja, m?ködteti.

2. Alapfogalmak - melyek segítik Önt a szerz?déskötésben

2.1. Általános szer?zédsi feltételnek min?sülnek...

Általános szerz?dési feltételnek min?sül az a szerz?dési feltétel (elem), amelyet az egyik fél - jelen esetben a Store Design Kft. web- áruháza - több szerz?dés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél ( jelen esetben web-áruházi vásárló, megrendel? ) közrem?ködése nélkül, el?re meghatároz és amelyet a szerz?d? felek egyedileg nem tárgyaltak meg. (Ptk.205/A. §)

Az általános szerz?dési feltétel csak akkor válik a szerz?dés részévé, ha Alkalmazója lehet?vé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje és a másik fél azt kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. (Ptk. 205/B. § )

Ha az ÁSZF alkalmazója, kialakítója jelent?sen eltér az elterjedt / szokásos gyakorlattól egyes kérdésekben - arról a másik felet külön is tájékoztatni kell.

Az ÁSZF kialakítója egyoldalúan is megváltoztathatja a korábban kiadott általános szerz?dési feltételeit - de ilyen esetben külön figyelemfelhívó tájékoztatás adására köteles. Az új feltétel, szerz?dési kikötés akkor válik a szerz?dés részévé, ha a másik fél azt a tájékoztatást követ?en kifejezetten elfogadta.

A szolgáltató a saját ÁSZF-eit köteles oly módon hozzáférhet?vé tenni, amely lehet?vé teszi az igénybevev? ( vásárló, megrendel?) számára, hogy azt tárolja és el?hívja ( 2001. évi CVIII. Tv. 5.§ (1)

2.2. Távollév?k között kötött szerz?dés

Távollév?k között kötött szerz?dés az, amelyet a fogyasztó és a vállalkozó köt egymással, termék ill. szolgáltatás értékesítésére irányulóan, a vállalkozás által m?ködtetett távértékesítési rendszer keretében oly módon, hogy a szerz?dés megkötése érdekében a vállalkozás csakis és kizárólag távközlési eszközt ( internet, telefon, fax stb...) alkalmaz ( 17/1999. (II.5.) sz. Kormányrendelet).

A jelen ÁSZF alapján létrejöv? szerz?dések távollév?k között létrejöv? Szerz?désnek min?sülnek. A megkötésre kerül? szerz?dések nem min?sülnek írásba foglalt szerz?désnek, a Store Design Kft. nem iktatja és kés?bb nem teszi hozzáférhet?vé azokat.

3. Szerz?d? felek és közrem?köd?k

3.1. A szolgáltató (vállalkozás)

A cég neve: Store Design Kft.
Székhelye: 3128 Vizslás, Kossuth Lajos u. 73.
Képvisel?je: Szél Péter
Cégjegyzék száma: Cg.12-09-006901
Adószáma: 22765484-2-12

Elérhet?ségek:

Postai cím: 3128 Vizslás, Kossuth Lajos u. 73.
Telefon: 36 30 955 9755
E-mail: info@storedesign.hu
Web: http://www.storedesign.hu
Értékesítés vezet?: Szél Péter

3.2. Vásárló / megrendel?

Az a 18. életévet betöltött, cselekv?képes természetes személy, jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki/amely a Store Design Kft. web-áruházi szolgáltatást igénybe veszi, azaz a web-áruházának internetes felületén sikeresen regisztrálta magát és ezen a felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol - amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelez?nek fogadta el.

3.3. Közrem?köd?

A web-áruház az áruk vásárlókhoz történ? kiszállításához közrem?köd?t vehet igénybe, melynek megnevezését, elérhet?ségét a vev? kérésére az áru kiszállításának megkezdésekor közli.

4. A Store Design Kft. Web-áruház szolgáltatásai

 • Böngészés
 • Vásárlás 
 • Vásárlási kedvezmény érvényesítése 
 • Áru házhozszállítása 
 • Az áru kijavítása, cseréje szavatossági igény érvényesítése keretében
 • Információs és ügyfélszolgálat m?ködtetése

4.1. Böngészés

A Store Design Kft. web-áruházban regisztráció és személyazonossága felfedése nélkül BÁRKI , tetszés szerint nézel?dhet, ismerkedhet termékeinkkel, azok jellemz?ivel, áraival.

4.2. Vásárlás

A web-áruházunkban történ? vásárlás a megvásárolni kívánt áru kosárba helyezésével történik

A megrendeléshez szükséges adatok:

 • megrendel? természetes személy vagy cég : neve, 
 • számlázási név, - cím: irányítószám, településnév, közterület elnevezése (pl. út, tér, stb.), házszám
 • szállítási név, -cím: irányítószám, településnév, közterület elnevezése (pl. út, tér, stb.), házszám

4.3. A megrendel?i adatok nyilvántartásával, tárolásával

A megrendel?i adatok nyilvántartásával, tárolásával kapcsolatban az alábbi Kötelezettségvállaló nyilatkozatot teszi a Store Design Kft., mint szolgáltató:

A regisztrált vásárlók adatait kizárólag saját szerz?dései, számlázása és könyvelése dokumentálására, saját reklám és marketing célra használja.

A Store Design Kft. Webáruház gondoskodik a megrendel?i adatok bizalmas kezelésér?l, biztosítja hogy azok harmadik személyek részére ne kerüljenek kiadásra, eladásra.

Ez alól kivételt képeznek:

a.) azok a cégek, amelyeknek a promóciós anyagok elkészítése során elkerülhetetlen a hozzáférés biztosítása,

b.) az a szolgáltató által igénybevett szállító és kézbesít? cég azonban e cégekt?l is megköveteli a biztonságos adatkezelést, melyet saját szabályzatukban kötelesek garantálni, azaz a Store Design Kft. a velük kötött szerz?désekben megköveteli a sajátjával azonos szigorúságú adatrögzítési, adatkezelési szabályok betartását.

Biztonságos tároláson a Store Design Kft. az alábbiakat érti:

A Web-áruház vásárlóinak, megrendel?inek az adatait jelszóval védett tárolón tartja nyilván, melyhez csak a Web-áruház m?ködtet?je által arra Felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. Az adattárolók ?rzött helyiségben kerülnek elhelyezésre.

A bizalmas kezelésen az alábbiak értend?k:

 • csak a Store Design Kft. web-áruházi tevékenységgel megbízott alkalmazottai használhatják a vásárlói adatokat
 • csak a vásárlással célhoz kötötten használhatják a fenti személyek az adatokat

A felhasználó az adatkezelésre vonatkozó jogosultságot bármikor visszamondhatja az info@storedesign.hu címre küldött e-mail-ben, erre vonatkozó határozott tartalmú nyilatkozattal.

Az adatkezelési jog visszavonását követ?en a web-áruház az azonosításra alkalmas adatok adatbázisából való haladéktalan törlésére kötelezettséget vállal. A csupán statisztikai célokra alkalmas adatok további tárolására és kezelésére való jogosultága megmarad.

4.4. Az áruk kiválasztása -megrendelése

A vásárló a Store Design Kft. Web-áruház aktuális termékkínálatát az áruház weboldalán találhatja meg.

Az egyes termékekre vonatkozó lényeges adatokat ( tulajdonságokat, kötelez?en el?írt jellemz?ket, árakat, egységárakat, Áfa és egyéb terhek, jogszabályban el?írt használati és kezelési útmutatást ) a webáruházi katalógusban ugyancsak megtalálja.

Amennyiben további információt szeretne egyes termékekr?l azt ügyfélszolgálattól kérheti - kizárólag e-mail -ben az info@storedesign.hu címen

A vev? a vásárlói kosarába helyezi el a kiválasztott termékeket, egyidej?leg azok megrendelt darabszámát is megadva.

A vev? a kosarába helyezett, ténylegesen megvásárolni szándékozott áruk körét, mennyiségét mindaddig módosíthatja a vásárló amíg az "a kosár véglegesítése" gombra nem klikkelt.

A Store Design Kft. Webáruház rendszere haladéktalanul megkezdi a rendelések feldolgozását és a vásárlói ajánlat elfogadásának tényér?l a leadást követ? 72 órán belül értesíti a Vásárlót. Erre a 2001. évi CVIII. Tv kötelezi web-áruházunkat is.

Amennyiben a fenti visszaigazolás ez id? alatt nem történik meg a vásárló ajánlattételi (vásárlói) kötöttsége megsz?nik, a szerz?déskötés megsz?ntnek tekintend?, kivéve ha a vásárló e-mailben ezzel ellenkez? határozott vásárlói nyilatkozatot tesz, azaz vásárlási szándékát újból meger?síti.

A megrendelés visszaigazolás utáni módosítására csak kivételesen van lehet?ség, amennyiben azt még a kiszállítás megkezdése el?tt kéri a vásárló, azonban az egyedi igény szerint összeállított termék estén erre nincs lehet?ség.

Amennyiben a megrendel? a megrendeléshez szükséges adatlapot hiányosan vagy a rendszer által érzékelhet?en hibásan tölti ki hibaüzenetet kap. Ha az adatok nem kerülnek kijavításra, pótlásra a hibaüzenetben megadott id?-intervallumon belül, a megrendelést a rendszer törli.

4.5. Árak, fizetés, fizetési feltételek

A Store Design Kft. Web- áruházi árak az áru-katalógusban a termék mellett feltüntetett árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót/ ÁFÁ-t is.
A szállítási költségeket a katalógus-árak nem tartalmazzák, azokat a vásárló a közrem?köd? szállító szolgálat honlapján találja meg.

A Store Design Kft. Web-áruház a megrendelhet? termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás az áruház áru-katalógusában való megjelenéssel egyidej?leg lép hatályba.

A polckalkulátorral számolt állványrendszer ára egyedi árajánlatnak min?sül, ami nem kötelez? érvény?, kötelez?vé megrendelésük visszaigazolásával válik azzá.

Amennyiben a legnagyobb gondoskodás ellenére is hibás ár kerül a termékkatalógusba (pl. a közismert vagy a forgalomban általánosan jelzett ártól lényegesen eltér?, irreális ár, esetlegesen rendszerhibából ered? „0 vagy 1„ Ft) - a web-áruház nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem jogosult a helyes áron való szállítást felajánlani - ennek ismeretében a vev? jogosult a megrendelést meger?síteni vagy a szerz?dést?l elállni.

A számla ( végszámla) a megvásárolt termékkel együtt kerül kiküldésre, amely tartalmazza a termék / termékek bruttó árát ( nettó ár + ÁFA ) és a kiszállítás költségét. A közrem?köd? szállító szolgálattal a vásárló nem kerül szerz?déses kapcsolatba. A Közrem?köd? áruszállító szolgálattal csak a Web-áruház ill. az azt m?ködtet? Store Design Kft. lép szerz?déses kapcsolatba).

A megrendelt termékeket el?re utalással vagy utánvéttel lehet fizetni.

El?re utalás választása esetén az áru csak a vételár beérkezése után kerül kiszállításra.
A vételár akkor tekinthet? megfizetettnek, beérkezettnek, amikor az a Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.

Utánvétes fizetésnél a kiszállítással egyid?ben kell a vételárat kifizetni.

4.6. A megrendelés teljesítését

A Store Design Kft. Web-áruház 45 napos határid?vel vállalja ( 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 7. § által el?írt kötelez? határid?vel) - a teljesítési határid?t azonban törekszik lerövidíteni.

A teljesítési határid? kezd? napja a visszaigazolás vásárlóhoz érkezésének napja.
Az áruszállító-szolgálattal történ? teljesítés konkrét id?pontjáról ( napjáról) az szállítószolgálat ügyfélszolgálatán érdekl?dhet a vásárló.

5. A vásárlók jogai és kötelezettségei

5.1. A vásárló köteles a megrendeléshez...

A vásárló köteles a megrendeléshez és számlázáshoz szükséges adatai megadására és egyben jogosult adatai bizalmas és biztonságos kezelésére

5.2. A vásárló az ÁSZF-ben...

A vásárló az ÁSZF-ben meghatározott szabályok szerint jogosult megrendelése módosításra, visszavonására. Amennyiben e jogával az ÁSZF-t?l eltér?en kíván élni úgy köteles a Store Design Kft. Web-áruház felmerült költségeit, esetleges kárát megtéríteni.

5.3. A vásárló jogosult...

A vásárló jogosult a megvásárolt termék olyan min?ség? csomagolására, amely alkalmas az áru biztonságos, szállítás közbeni rongálódástól való megóvására.

5.4. A vásárló jogosult a szerz?dés megkötése el?tt...

A vásárló jogosult a szerz?dés megkötése el?tt, de legkés?bb a teljesítés id?pontjában tájékozódni a 17/1999.(II.5.) számú Kormányrendeletben meghatározott szolgáltatói, szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, tényekr?l, feltételekr?l - ezeket a jelen ÁSZF tartalmazza

5.5. A vásárlót megilleti az elállás joga

A vásárló a jelen ÁSZF alapján a szerz?dést?l 8 napon belül indokolás nélkül jogosult elállni a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet 4. §-ában meghatározott szabályok szerint - ebben az esetben jogosult a kifizetett vételár 30 napon belüli banki átutalással történ? visszafizetésére.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeit maga viseli ill. ha ezek a Webáruház körében merültek fel, az igazolt költségeit a webáruház jogosult visszatartani, levonni a visszafizetend? vételárból, továbbá a Webáruház jogosult levonni a vételárból a visszalépés költségeit.

Nem illeti meg az elállás joga a vev?t ha az elállási határid? lejárta el?tt a vev? beleegyezésével a Web-áruház a teljesítést már megkezdte, nem illeti meg továbbá akkor sem, ha a termék a fogyasztó személyes kérése, igénye, utasítása alapján került elkészítésre (pl: egyedi szín, stb.), összeszerelésre.

Nem illeti meg a vev?t az elállás joga amennyiben az átvett termék rendeltetés ellenes használata miatt megrongálódott, továbbá a termék vis-maior következtében rongálódott meg az elállási határid? ideje alatt.

Az elállás jogát a vev? csak írásban, legalább e-mailben gyakorolhatja.

5.6. Szavatossági, jótállási felel?sség

A web-áruház az általa forgalmazott termékek vonatkozásban a Ptk. szabályai szerint vállalja a szavatossági és jótállási felel?sséget, melyek érvényesítésekor a vásárló köteles a vásárlást igazoló számlát valamint a termék gyártójának vonatkozó bizonylatait bemutatni, csatolni.

5.6. Fax alkalmazása

A Store Design Kft. Web-áruház vásárlókkal történ? szerz?dései megkötéséhez automata telefon hívókészüléket, faxot nem alkalmaz összhangban a 17/1999 (II.5.) sz. Kormányrendelet 9. §-ával.

6. Információs és ügyfélszolgálat

A webáruház információs és ügyfélszolgálatot biztosít vásárlói részére az info@storedesign.hu e-mail címen folyamatosan az értékesítési vezet? telefonszámán a webáruház honlapján feltüntetett nyitvatartási id?ben.

A webáruházunkban az ügyfélszolgálatot a feladatra kijelölt alkalmazott látja el.

7. Panasz kezelés

A Store Design Kft. Web-áruház a szolgáltatásaival kapcsolatban esetlegesen felmerül? panaszokat csakis és kizárólag írásos formában (levél, e-mail) tudja elfogadni, tekintettel arra, hogy azok jogszabályi el?írásoknak megfelel? ideig való meg?rzését (változatlan formájú, megjeleníthet? ?rzést 3 évig) csak így tud biztosítani.

A panasz kivizsgálást haladéktalanul megkezdi a szolgáltató.

A vásárló által tévesen ill. pontatlanul megadott adatokra visszavezethet? szállítási késedelemért, egyéb problémáért, hibáért a web-áruházat semminem? felel?sség nem terheli. Nem terheli felel?sség a web-áruház m?ködtet?jét az abból adódó károkért, ha a vásárló az adatait web-áruházának fel nem róható okból illetéktelenek számára hozzáférhet?vé teszi, vagy azok hozzáférhet?vé válnak.

8. Egyebek

8.1. A szerz?dés kötés nyelve

A Store Design Kft. Web-áruházában kizárólag magyar nyelven van lehet?ség a szerz?dések megkötésre.

8.2. Technikai és m?szaki ismeretek

A Store Design Kft. Web-áruházban történ? vásárlás feltételezi a vásárló részér?l az internet technikai és m?szaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehet?ségek elfogadását

8.3. Vitás kérdések rendezése

A Web-áruházat m?ködtet? Store Design Kft. és szerz?d? felei mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket egymás közötti tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ilyen módon a jogvita rendezése nem lehetséges a szerz?d? felek értékhatártól függ?en a Salgótarjáni Városi Bíróság ill. a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A web-áruház informatikai rendszere a vásárlók vásárlói aktivitásáról kizárólag saját m?ködtetése érdekében adatokat gy?jthet, kivéve ha a vásárló ezt kifejezetten megtiltja részére személyes vásárlói adatai közlésekor. Ezt a letiltást a rendszer automatikusan kezeli.

Ezek az adatok összekapcsolhatók a vásárlók vásárlás során megadott egyéb adataival.

8.4. Ajánlatok küldése

A Store Design Kft. Web-áruház fenntartja magának azt a jogot, hogy a web-áruházában a vásárlás során megadott adatok alapján vásárlónak a web-áruház profiljába tartozó reklámlevelet küldjön, vásárlásaik alapján egyedi ajánlatot készítsen kivéve, ha azt a vásárló kifejezetten megtiltja.

Azokról a vásárlókról, aki élnek a fenti tiltással a Web-áruház bels? nyilvántartást vezet.

8.5. Megszünt termékek kezelése

A Store Design Kft. Web-áruház nem vállal felel?sséget azért ha a weboldalon szerepl? áru, termék gyártását a gyártó megszünteti, a gyártás megszüntetésér?l való értesülésekor azonban a terméket haladéktalanul törli az árukészletb?l. Ugyanígy jár el, amennyiben valamely termék magyarországi forgalmazását szünteti be a gyártó.

8.7. Kártérítés

A jelen ÁSZF alapján a vásárlót megillet? kedvezmény esetén a Webáruház m?ködtet?je kártérítési felel?ssége legfeljebb azon megrendelési összeg erejéig áll fenn, amelynek alapján a kártérítési igény keletkezett.

8.8. Javasolt óvintézkedések

A Store Design Kft. javasolja, hogy a Store Design Kft. Web-áruház vásárlója az alábbi óvintézkedéseket tegye meg saját vagy az általa vásárláshoz használt számítógépe ill. az azon található adatok védelme érdekében:

 • használjon vírusirtó és egyéb spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal 
 • folyamatosan telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit
 • jelszavát ne adja ki 3. személynek
 • készítsen rendszeresen biztonsági mentéseket

8.10. Szellemi termékek

A Store Design Kft. Webáruház weboldalán, katalógusában megjelen? szövegek, képek, grafikai elemek, szoftveres megvalósítások és megoldások a Store Design Kft. vagy a termék gyártójának, ill. az általuk esetlegesen megjelölt személy (együttesen és a továbbiakban: Jogtulajdonos) oltalom alatt álló és/vagy tövény által védett szellemi termékei, annak tulajdonát képezik. Ezek részben vagy egészben történ? másolása tilos és a továbbiakban ezek vonatkozásában minden jog fenntartva beleértve a jelen ÁSZF -t is.

8.11. Visszalépés költségei

A Sotre Design Kft. Webáruház visszalépési költsége az alábbiakból tev?dik össze:

 • Szállítási díj: az az összeg, amelyet a Vev? részére szállíási díjként az áru leszállításával kapcsolatban a Webáruház leszámlázott.
 • Visszautalási díj: a visszaztalandó összeg 0,5%-a, minimum 300 Ft, maximum 150.000 Ft.
 • Adminisztrációs költség: egységesen 15.000 Ft
.
Salgó Polc Webáruház a Facebookon Salgó Polc Webáruház és a Gooble+ Salgó Polc Webáruház - hívjon Skype-on!></a>
			<a href=Salgó Polc Webáruház, MSN Salgó Polc Webáruház - írjon e-mailt!
 • Rendelés menete
 • Szállítási feltételek
 • Általános szerződési feltételek
 • Adatkezelési szabályzat
 • Garancia
 • Kérdések és válaszok