Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Az Általános szerződési feltételek célja

A Store Design Kft. ezen web-áruházi általános szerződési feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) azzal a céllal hozta létre és teszi közzé, hogy azzal részletesen szabályozza a saját web-áruházi szolgáltatásai és azok igénybevételével kapcsolatos általános szerződési elemeket, feltételeket, szabályozza továbbá a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatos és azzal összefüggő egyéb, a hatályos jogszabályok által előírt, lényeges körülményeket.

Az ÁSZF rögzítése, megismerhetősége és megismerése a szerződő felek számára különös jelentőséggel bír, mivel azok a Store Design Kft. web-áruház szerződéseinek közvetlenül (automatikusan) részeivé válnak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos hazai/ magyar jogszabályok és hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak, különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései:

 • 1959. évi IV. törvény - Polgári törvénykönyv ( Ptk.) vonatkozó rendeletei
 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 1992.évi LXIII. sz.Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv)
 • 17/1999 (II.5.) sz. Kormányrendelet a távollévők között kötött Szerződésekről
 • 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről
 • 151/2003.(IX.22.) sz. Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet -a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
 • 1978. évi IV törvény - Büntető törvénykönyv (Btk) vonatkozó rendeletei

A jelen ÁSZF hatálya

 • személyi hatálya kiterjed a Store Design Kft. Web-áruház és a vele az ÁSZF szabályai szerint megrendelőnek minősülő személy között létrejövő valamennyi szerződésre
 • tárgyi hatálya alá tartozik minden a Store Design Kft. Web- áruház weboldalán szerepeltetett áru és szolgáltatás
 • területi hatálya csak és kizárólag a Magyar Köztársaság területére terjed ki. A külföldi regisztráció és megrendelés - függetlenül attól, hogy annak technikai lehetősége fennáll - érvénytelen és automatikusan törlésre kerül
 • időbeli hatálya a jelen ÁSZF-nek ill. esetleges módosításainak a Kft. honlapján való közzétételtől mindaddig fennáll, ameddig a Store Design Kft. a webáruházi szolgáltatást fenntartja, működteti.

2. Alapfogalmak - melyek segítik Önt a szerződéskötésben

2.1. Általános szerőzédsi feltételnek minősülnek...

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel (elem), amelyet az egyik fél - jelen esetben a Store Design Kft. web- áruháza - több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél ( jelen esetben web-áruházi vásárló, megrendelő ) közreműködése nélkül, előre meghatároz és amelyet a szerződő felek egyedileg nem tárgyaltak meg. (Ptk.205/A. §)

Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha Alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje és a másik fél azt kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. (Ptk. 205/B. § )

Ha az ÁSZF alkalmazója, kialakítója jelentősen eltér az elterjedt / szokásos gyakorlattól egyes kérdésekben - arról a másik felet külön is tájékoztatni kell.

Az ÁSZF kialakítója egyoldalúan is megváltoztathatja a korábban kiadott általános szerződési feltételeit - de ilyen esetben külön figyelemfelhívó tájékoztatás adására köteles. Az új feltétel, szerződési kikötés akkor válik a szerződés részévé, ha a másik fél azt a tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

A szolgáltató a saját ÁSZF-eit köteles oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybevevő ( vásárló, megrendelő) számára, hogy azt tárolja és előhívja ( 2001. évi CVIII. Tv. 5.§ (1)

2.2. Távollévők között kötött szerződés

Távollévők között kötött szerződés az, amelyet a fogyasztó és a vállalkozó köt egymással, termék ill. szolgáltatás értékesítésére irányulóan, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében oly módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás csakis és kizárólag távközlési eszközt ( internet, telefon, fax stb...) alkalmaz ( 17/1999. (II.5.) sz. Kormányrendelet).

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések távollévők között létrejövő Szerződésnek minősülnek. A megkötésre kerülő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, a Store Design Kft. nem iktatja és később nem teszi hozzáférhetővé azokat.

3. Szerződő felek és közreműködők

3.1. A szolgáltató (vállalkozás)

A cég neve: Store Design Kft.
Székhelye: 3100 Salgótarján, Gizella út 6.
Képviselője: Szél Péter
Cégjegyzék száma: Cg.12-09-006901
Adószáma: 22765484-2-12

Elérhetőségek:

Postai cím: 3100 Salgótarján Gizella út 6.
Telefon: 36 30 955 9755
E-mail: info@storedesign.hu
Web: http://www.storedesign.hu
Fax: 06 32  788 283
Értékesítés vezető: Szél Péter

3.2. Vásárló / megrendelő

Az a 18. életévet betöltött, cselekvőképes természetes személy, jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Store Design Kft. web-áruházi szolgáltatást igénybe veszi, azaz a web-áruházának internetes felületén sikeresen regisztrálta magát és ezen a felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol - amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el.

3.3. Közreműködő

A web-áruház az áruk vásárlókhoz történő kiszállításához közreműködőt vehet igénybe, melynek megnevezését, elérhetőségét a vevő kérésére az áru kiszállításának megkezdésekor közli.

4. A Store Design Kft. Web-áruház szolgáltatásai

 • Böngészés
 • Vásárlás 
 • Vásárlási kedvezmény érvényesítése 
 • Áru házhozszállítása 
 • Az áru kijavítása, cseréje szavatossági igény érvényesítése keretében
 • Információs és ügyfélszolgálat működtetése

4.1. Böngészés

A Store Design Kft. web-áruházban regisztráció és személyazonossága felfedése nélkül BÁRKI , tetszés szerint nézelődhet, ismerkedhet termékeinkkel, azok jellemzőivel, áraival.

4.2. Vásárlás

A web-áruházunkban történő vásárlás a megvásárolni kívánt áru kosárba helyezésével történik

A megrendeléshez szükséges adatok:

 • megrendelő természetes személy vagy cég : neve, 
 • számlázási név, - cím: irányítószám, településnév, közterület elnevezése (pl. út, tér, stb.), házszám
 • szállítási név, -cím: irányítószám, településnév, közterület elnevezése (pl. út, tér, stb.), házszám

4.3. A megrendelői adatok nyilvántartásával, tárolásával

A megrendelői adatok nyilvántartásával, tárolásával kapcsolatban az alábbi Kötelezettségvállaló nyilatkozatot teszi a Store Design Kft., mint szolgáltató:

A regisztrált vásárlók adatait kizárólag saját szerződései, számlázása és könyvelése dokumentálására, saját reklám és marketing célra használja.

A Store Design Kft. Webáruház gondoskodik a megrendelői adatok bizalmas kezeléséről, biztosítja hogy azok harmadik személyek részére ne kerüljenek kiadásra, eladásra.

Ez alól kivételt képeznek:

a.) azok a cégek, amelyeknek a promóciós anyagok elkészítése során elkerülhetetlen a hozzáférés biztosítása,

b.) az a szolgáltató által igénybevett szállító és kézbesítő cég azonban e cégektől is megköveteli a biztonságos adatkezelést, melyet saját szabályzatukban kötelesek garantálni, azaz a Store Design Kft. a velük kötött szerződésekben megköveteli a sajátjával azonos szigorúságú adatrögzítési, adatkezelési szabályok betartását.

Biztonságos tároláson a Store Design Kft. az alábbiakat érti:

A Web-áruház vásárlóinak, megrendelőinek az adatait jelszóval védett tárolón tartja nyilván, melyhez csak a Web-áruház működtetője által arra Felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. Az adattárolók őrzött helyiségben kerülnek elhelyezésre.

A bizalmas kezelésen az alábbiak értendők:

 • csak a Store Design Kft. web-áruházi tevékenységgel megbízott alkalmazottai használhatják a vásárlói adatokat
 • csak a vásárlással célhoz kötötten használhatják a fenti személyek az adatokat

A felhasználó az adatkezelésre vonatkozó jogosultságot bármikor visszamondhatja az info@storedesign.hu címre küldött e-mail-ben, erre vonatkozó határozott tartalmú nyilatkozattal.

Az adatkezelési jog visszavonását követően a web-áruház az azonosításra alkalmas adatok adatbázisából való haladéktalan törlésére kötelezettséget vállal. A csupán statisztikai célokra alkalmas adatok további tárolására és kezelésére való jogosultága megmarad.

4.4. Az áruk kiválasztása -megrendelése

A vásárló a Store Design Kft. Web-áruház aktuális termékkínálatát az áruház weboldalán találhatja meg.

Az egyes termékekre vonatkozó lényeges adatokat ( tulajdonságokat, kötelezően előírt jellemzőket, árakat, egységárakat, Áfa és egyéb terhek, jogszabályban előírt használati és kezelési útmutatást ) a webáruházi katalógusban ugyancsak megtalálja.

Amennyiben további információt szeretne egyes termékekről azt ügyfélszolgálattól kérheti - kizárólag e-mail -ben az info@storedesign.hu címen

A vevő a vásárlói kosarába helyezi el a kiválasztott termékeket, egyidejűleg azok megrendelt darabszámát is megadva.

A vevő a kosarába helyezett, ténylegesen megvásárolni szándékozott áruk körét, mennyiségét mindaddig módosíthatja a vásárló amíg az "a kosár véglegesítése" gombra nem klikkelt.

A Store Design Kft. Webáruház rendszere haladéktalanul megkezdi a rendelések feldolgozását és a vásárlói ajánlat elfogadásának tényéről a leadást követő 72 órán belül értesíti a Vásárlót. Erre a 2001. évi CVIII. Tv kötelezi web-áruházunkat is.

Amennyiben a fenti visszaigazolás ez idő alatt nem történik meg a vásárló ajánlattételi (vásárlói) kötöttsége megszűnik, a szerződéskötés megszűntnek tekintendő, kivéve ha a vásárló e-mailben ezzel ellenkező határozott vásárlói nyilatkozatot tesz, azaz vásárlási szándékát újból megerősíti.

A megrendelés visszaigazolás utáni módosítására csak kivételesen van lehetőség, amennyiben azt még a kiszállítás megkezdése előtt kéri a vásárló, azonban az egyedi igény szerint összeállított termék estén erre nincs lehetőség.

Amennyiben a megrendelő a megrendeléshez szükséges adatlapot hiányosan vagy a rendszer által érzékelhetően hibásan tölti ki hibaüzenetet kap. Ha az adatok nem kerülnek kijavításra, pótlásra a hibaüzenetben megadott idő-intervallumon belül, a megrendelést a rendszer törli.

4.5. Árak, fizetés, fizetési feltételek

A Store Design Kft. Web- áruházi árak az áru-katalógusban a termék mellett feltüntetett árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót/ ÁFÁ-t is.
A szállítási költségeket a katalógus-árak nem tartalmazzák, azokat a vásárló a közreműködő szállító szolgálat honlapján találja meg.

A Store Design Kft. Web-áruház a megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás az áruház áru-katalógusában való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A polckalkulátorral számolt állványrendszer ára egyedi árajánlatnak minősül, ami nem kötelező érvényű, kötelezővé megrendelésük visszaigazolásával válik azzá.

Amennyiben a legnagyobb gondoskodás ellenére is hibás ár kerül a termékkatalógusba (pl. a közismert vagy a forgalomban általánosan jelzett ártól lényegesen eltérő, irreális ár, esetlegesen rendszerhibából eredő „0 vagy 1„ Ft) - a web-áruház nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem jogosult a helyes áron való szállítást felajánlani - ennek ismeretében a vevő jogosult a megrendelést megerősíteni vagy a szerződéstől elállni.

A számla ( végszámla) a megvásárolt termékkel együtt kerül kiküldésre, amely tartalmazza a termék / termékek bruttó árát ( nettó ár + ÁFA ) és a kiszállítás költségét. A közreműködő szállító szolgálattal a vásárló nem kerül szerződéses kapcsolatba. A Közreműködő áruszállító szolgálattal csak a Web-áruház ill. az azt működtető Store Design Kft. lép szerződéses kapcsolatba).

A megrendelt termékeket előre utalással vagy utánvéttel lehet fizetni.

Előre utalás választása esetén az áru csak a vételár beérkezése után kerül kiszállításra.
A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, beérkezettnek, amikor az a Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.

Utánvétes fizetésnél a kiszállítással egyidőben kell a vételárat kifizetni.

4.6. A megrendelés teljesítését

A Store Design Kft. Web-áruház 45 napos határidővel vállalja ( 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 7. § által előírt kötelező határidővel) - a teljesítési határidőt azonban törekszik lerövidíteni.

A teljesítési határidő kezdő napja a visszaigazolás vásárlóhoz érkezésének napja.
Az áruszállító-szolgálattal történő teljesítés konkrét időpontjáról ( napjáról) az szállítószolgálat ügyfélszolgálatán érdeklődhet a vásárló.

5. A vásárlók jogai és kötelezettségei

5.1. A vásárló köteles a megrendeléshez...

A vásárló köteles a megrendeléshez és számlázáshoz szükséges adatai megadására és egyben jogosult adatai bizalmas és biztonságos kezelésére

5.2. A vásárló az ÁSZF-ben...

A vásárló az ÁSZF-ben meghatározott szabályok szerint jogosult megrendelése módosításra, visszavonására. Amennyiben e jogával az ÁSZF-től eltérően kíván élni úgy köteles a Store Design Kft. Web-áruház felmerült költségeit, esetleges kárát megtéríteni.

5.3. A vásárló jogosult...

A vásárló jogosult a megvásárolt termék olyan minőségű csomagolására, amely alkalmas az áru biztonságos, szállítás közbeni rongálódástól való megóvására.

5.4. A vásárló jogosult a szerződés megkötése előtt...

A vásárló jogosult a szerződés megkötése előtt, de legkésőbb a teljesítés időpontjában tájékozódni a 17/1999.(II.5.) számú Kormányrendeletben meghatározott szolgáltatói, szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, tényekről, feltételekről - ezeket a jelen ÁSZF tartalmazza

5.5. A vásárlót megilleti az elállás joga

A vásárló a jelen ÁSZF alapján a szerződéstől 8 napon belül indokolás nélkül jogosult elállni a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet 4. §-ában meghatározott szabályok szerint - ebben az esetben jogosult a kifizetett vételár 30 napon belüli banki átutalással történő visszafizetésére.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeit maga viseli ill. ha ezek a Webáruház körében merültek fel, az igazolt költségeit a webáruház jogosult visszatartani, levonni a visszafizetendő vételárból, továbbá a Webáruház jogosult levonni a vételárból a visszalépés költségeit.

Nem illeti meg az elállás joga a vevőt ha az elállási határidő lejárta előtt a vevő beleegyezésével a Web-áruház a teljesítést már megkezdte, nem illeti meg továbbá akkor sem, ha a termék a fogyasztó személyes kérése, igénye, utasítása alapján került elkészítésre (pl: egyedi szín, stb.), összeszerelésre.

Nem illeti meg a vevőt az elállás joga amennyiben az átvett termék rendeltetés ellenes használata miatt megrongálódott, továbbá a termék vis-maior következtében rongálódott meg az elállási határidő ideje alatt.

Az elállás jogát a vevő csak írásban, legalább e-mailben gyakorolhatja.

5.6. Szavatossági, jótállási felelősség

A web-áruház az általa forgalmazott termékek vonatkozásban a Ptk. szabályai szerint vállalja a szavatossági és jótállási felelősséget, melyek érvényesítésekor a vásárló köteles a vásárlást igazoló számlát valamint a termék gyártójának vonatkozó bizonylatait bemutatni, csatolni.

5.6. Fax alkalmazása

A Store Design Kft. Web-áruház vásárlókkal történő szerződései megkötéséhez automata telefon hívókészüléket, faxot nem alkalmaz összhangban a 17/1999 (II.5.) sz. Kormányrendelet 9. §-ával.

6. Információs és ügyfélszolgálat

A webáruház információs és ügyfélszolgálatot biztosít vásárlói részére az info@storedesign.hu e-mail címen folyamatosan az értékesítési vezető telefonszámán a webáruház honlapján feltüntetett nyitvatartási időben.

A webáruházunkban az ügyfélszolgálatot a feladatra kijelölt alkalmazott látja el.

7. Panasz kezelés

A Store Design Kft. Web-áruház a szolgáltatásaival kapcsolatban esetlegesen felmerülő panaszokat csakis és kizárólag írásos formában (levél, e-mail) tudja elfogadni, tekintettel arra, hogy azok jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig való megőrzését (változatlan formájú, megjeleníthető őrzést 3 évig) csak így tud biztosítani.

A panasz kivizsgálást haladéktalanul megkezdi a szolgáltató.

A vásárló által tévesen ill. pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémáért, hibáért a web-áruházat semminemű felelősség nem terheli. Nem terheli felelősség a web-áruház működtetőjét az abból adódó károkért, ha a vásárló az adatait web-áruházának fel nem róható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi, vagy azok hozzáférhetővé válnak.

8. Egyebek

8.1. A szerződés kötés nyelve

A Store Design Kft. Web-áruházában kizárólag magyar nyelven van lehetőség a szerződések megkötésre.

8.2. Technikai és műszaki ismeretek

A Store Design Kft. Web-áruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását

8.3. Vitás kérdések rendezése

A Web-áruházat működtető Store Design Kft. és szerződő felei mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket egymás közötti tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ilyen módon a jogvita rendezése nem lehetséges a szerződő felek értékhatártól függően a Salgótarjáni Városi Bíróság ill. a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A web-áruház informatikai rendszere a vásárlók vásárlói aktivitásáról kizárólag saját működtetése érdekében adatokat gyűjthet, kivéve ha a vásárló ezt kifejezetten megtiltja részére személyes vásárlói adatai közlésekor. Ezt a letiltást a rendszer automatikusan kezeli.

Ezek az adatok összekapcsolhatók a vásárlók vásárlás során megadott egyéb adataival.

8.4. Ajánlatok küldése

A Store Design Kft. Web-áruház fenntartja magának azt a jogot, hogy a web-áruházában a vásárlás során megadott adatok alapján vásárlónak a web-áruház profiljába tartozó reklámlevelet küldjön, vásárlásaik alapján egyedi ajánlatot készítsen kivéve, ha azt a vásárló kifejezetten megtiltja.

Azokról a vásárlókról, aki élnek a fenti tiltással a Web-áruház belső nyilvántartást vezet.

8.5. Megszünt termékek kezelése

A Store Design Kft. Web-áruház nem vállal felelősséget azért ha a weboldalon szereplő áru, termék gyártását a gyártó megszünteti, a gyártás megszüntetéséről való értesülésekor azonban a terméket haladéktalanul törli az árukészletből. Ugyanígy jár el, amennyiben valamely termék magyarországi forgalmazását szünteti be a gyártó.

8.7. Kártérítés

A jelen ÁSZF alapján a vásárlót megillető kedvezmény esetén a Webáruház működtetője kártérítési felelőssége legfeljebb azon megrendelési összeg erejéig áll fenn, amelynek alapján a kártérítési igény keletkezett.

8.8. Javasolt óvintézkedések

A Store Design Kft. javasolja, hogy a Store Design Kft. Web-áruház vásárlója az alábbi óvintézkedéseket tegye meg saját vagy az általa vásárláshoz használt számítógépe ill. az azon található adatok védelme érdekében:

 • használjon vírusirtó és egyéb spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal 
 • folyamatosan telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit
 • jelszavát ne adja ki 3. személynek
 • készítsen rendszeresen biztonsági mentéseket

8.10. Szellemi termékek

A Store Design Kft. Webáruház weboldalán, katalógusában megjelenő szövegek, képek, grafikai elemek, szoftveres megvalósítások és megoldások a Store Design Kft. vagy a termék gyártójának, ill. az általuk esetlegesen megjelölt személy (együttesen és a továbbiakban: Jogtulajdonos) oltalom alatt álló és/vagy tövény által védett szellemi termékei, annak tulajdonát képezik. Ezek részben vagy egészben történő másolása tilos és a továbbiakban ezek vonatkozásában minden jog fenntartva beleértve a jelen ÁSZF -t is.

8.11. Visszalépés költségei

A Sotre Design Kft. Webáruház visszalépési költsége az alábbiakból tevődik össze:

 • Szállítási díj: az az összeg, amelyet a Vevő részére szállíási díjként az áru leszállításával kapcsolatban a Webáruház leszámlázott.
 • Visszautalási díj: a visszaztalandó összeg 0,5%-a, minimum 300 Ft, maximum 150.000 Ft.
 • Adminisztrációs költség: egységesen 15.000 Ft
.
Salgó Polc Webáruház a Facebookon Salgó Polc Webáruház és a Gooble+ Salgó Polc Webáruház - hívjon Skype-on!></a>
			<a href=Salgó Polc Webáruház, MSN Salgó Polc Webáruház - írjon e-mailt!
 • Rendelés menete
 • Szállítási feltételek
 • Általános szerződési feltételek
 • Adatkezelési szabályzat
 • Garancia
 • Kérdések és válaszok